Informacje prawne Lola Market

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

1. Informacje podstawowe

Witamy na stronie internetowej www.lolamarket.com (zwanej dalej "Stroną"), należącej do Glovo Infrastructure Sp. z.o.o. (zwanej dalej "Lola Market"), posiadającej numer identyfikacji podatkowej 7292741734, z siedzibą przy ul. Piotrkowska 276 90-361 Łódź. 

Lola Market jest świadoma znaczenia i wagi ochrony prywatności w przetwarzaniu danych osobowych. Dlatego w Lola Market stworzyliśmy szereg środków i polityk organizacyjnych, aby zapewnić, że takie przetwarzanie spełnia minimalne standardy bezpieczeństwa, przejrzystości z osobą zainteresowaną i poufności, które uważamy za niezbędne do zapewnienia skutecznej usługi dla naszych klientów.

W tych celach niniejszym oświadcza się, że niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem tej Strony. Jeżeli w jakimkolwiek momencie, z uwagi na charakter usługi świadczonej za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej, Lola Market będzie musiała dokonać przetwarzania danych, którego charakterystyka różni się od przedstawionej tutaj, zostaniesz o tym poinformowany w odpowiednim czasie przed zebraniem Twoich danych osobowych.

Niniejsze warunki ochrony prywatności nie mają zastosowania do informacji, które użytkownik może podać na innej stronie internetowej prowadzonej przez nas, przez jednego z naszych partnerów lub przez jeden z naszych podmiotów stowarzyszonych, ani do informacji, które użytkownik może podać nam na innych forach, w trybie offline lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niniejsze warunki ochrony prywatności nie mają również zastosowania do usług świadczonych przez osoby trzecie, do których można uzyskać dostęp poprzez linki zamieszczone w niniejszej Witrynie. W żadnym momencie Lola Market nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez te osoby trzecie, ani nie ma kontroli nad procedurami organizacyjnymi i bezpieczeństwa stosowanymi w ich przetwarzaniu.

Przez cały czas wszelkie gromadzenie lub przetwarzanie danych prowadzone przez Lola Market za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej jest zgodne z postanowieniami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a w szczególności z jego art. 13, przestrzegającym zasad legalności, lojalności i przejrzystości, poprzez niniejszą Politykę Prywatności.

2. Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane?

Właściciel: Glovo Infrastructure Sp. z.o.o. (dalej “Lola Market”) ul. Piotrkowska 276 90-361 Łódź

NIP: 7292741734

Adres siedziby: ul. Piotrkowska 276 90-361 Łódź 

Inspektor Ochrony Danych (dalej "IOD"):

E-mail: wsparcie@lolamarket.com

Strona internetowa: https://www.lolamarket.pl

Lola Market może udostępniać dane użytkowników, którzy zarejestrują się na stronie internetowej, każdej ze spółek zależnych i spółek z Grupy Glovo w celach statystycznych w celu analizy zachowań i trendów użytkowników oraz zarządzania i ulepszania oferowanych usług.

3. W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Lola Market będzie przetwarzać dane użytkownika ręcznie i/lub automatycznie w następujących celach:

 • Zarządzanie rejestracją użytkownika w Witrynie należącej do Lola Market. W każdym przypadku użytkownik musi jednak zweryfikować i potwierdzić swoją rejestrację na Stronie internetowej, wprowadzając swoją nazwę użytkownika i hasło poprzez zgodę.
 • Zarządzanie zawieraniem umów na produkty i/lub usługi za pośrednictwem Witryny, jak również odpowiednie fakturowanie i dostawa.
 • Wysyłanie komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub wysyłania SMS-ów do użytkownika na temat działania serwisu.
 • Badanie i analizowanie sposobów poprawy usług świadczonych użytkownikom, a także rozwijania i ulepszania funkcji oferowanego serwisu.
 • Sporządzanie anonimowych raportów statystycznych dotyczących nawyków dostępu i aktywności realizowanej przez użytkowników w Serwisie.
 • Wykorzystanie danych w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z zamówionych produktów i/lub usług.
 • Opracowanie profilu handlowego użytkownika i przeprowadzanie działań handlowych dostosowanych do niego, z wykorzystaniem jego danych pochodzących z zarządzania zakupionymi produktami (dane dotyczące przeglądania, nawyki dostępu, ruch), o ile nie wskazano inaczej lub użytkownik nie sprzeciwi się lub nie odwoła swojej zgody.
 • W celu wypełnienia prawnie ustanowionych obowiązków, jak również w celu weryfikacji przestrzegania zobowiązań umownych, w tym zapobiegania oszustwom.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane użytkowników będą przechowywane w czasie wykonywania i trwania stosunku umownego, to jest tak długo, jak długo pozostają oni użytkownikami Lola Market lub do czasu skorzystania przez nich z prawa do przedawnienia.

W przypadku wypisania się z Serwisu, Lola Market będzie przechowywała dane użytkownika przez okres ustalony w przepisach podatkowych, zdrowotnych, karnych i wszelkich innych, które mogą mieć zastosowanie, w celu wykonania i obrony działań, w których Lola Market mogłaby być stroną. Lola Market w każdym przypadku zablokuje dane użytkowników tak, aby można było się z nimi zapoznać jedynie w przypadku konieczności wniesienia powództwa lub obrony przed nim.

W szczególności, bez rozumienia jako ograniczenie innych obowiązujących przepisów, dane będą przechowywane, po odwołaniu użytkownika, zgodnie z tabelą w Załączniku I.

W odniesieniu do informacji anonimowych Lola Market będzie stosowała się do zasad opisanych w punkcie 26 preambuły GDPR, który stanowi, że "W związku z tym zasady ochrony danych nie powinny mieć zastosowania do informacji anonimowych, tj. informacji, które nie odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, ani do danych zanonimizowanych w taki sposób, że osoba, której dane dotyczą, nie jest lub już nie jest możliwa do zidentyfikowania". W związku z tym niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na przetwarzanie takich anonimowych informacji, w tym do celów statystycznych lub badawczych.

5. Jakie środki bezpieczeństwa wdrażamy, aby zadbać o Twoje dane?

Lola Market, w celu ochrony różnych rodzajów danych odzwierciedlonych w niniejszej polityce prywatności, zastosuje niezbędne techniczne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec ich utracie, manipulacji, rozpowszechnianiu lub zmianie. W każdym przypadku środki te mogą polegać między innymi na:

 • Szyfrowaniu komunikacji pomiędzy urządzeniem użytkownika a serwerami Lola Market.
 • Szyfrowaniu informacji w serwerach własnych Lola Market.
 • Inne środki mające na celu uniemożliwienie dostępu do danych użytkownika przez osoby trzecie.

W przypadkach, w których Lola Market ma dostawców usług serwisowych Witryny, którzy znajdują się poza Unią Europejską, te międzynarodowe transfery zostały uregulowane zgodnie z zobowiązaniem Lola Market do ochrony, integralności i bezpieczeństwa danych osobowych klientów.

6. Jaka jest legitymizacja do przetwarzania danych użytkownika?

Legalność przetwarzania danych użytkownika przez Lola Market w celu przeprowadzenia rejestracji i ewidencji użytkownika w Serwisie znajduje się w wyrażonej przez osobę zainteresowaną zgodzie, wnioskowanej w konkretnym przypadku.

Natomiast zarządzanie zawieraniem umów na produkty lub usługi za pośrednictwem Witryny, płatności, rozliczenia i wysyłki, legitymizowane jest przez samo wykonanie umowy.

Przetwarzanie danych w celu wysyłania elektronicznych biuletynów z ofertami, promocjami i nowościami związanymi z naszą Witryną, informacji handlowych i/lub promocyjnych, przygotowywania anonimowych raportów statystycznych dotyczących zwyczajów dostępu i aktywności użytkowników w sieci oraz opracowywania profili handlowych z wykorzystaniem danych pochodzących z zarządzania produktami i usługami zakontraktowanymi z Lola Market, opiera się na uzasadnionym interesie i wyraźnej zgodzie użytkownika. Zgody uzyskane dla wymienionych celów są niezależne, więc użytkownik może odwołać jedną lub więcej z nich bez wpływu na pozostałe.

Analogicznie, informacje o użytkowniku mogą być wykorzystane do wypełnienia różnych zobowiązań prawnych Lola Market.

7. Czy będziemy dokonywać międzynarodowych transferów danych użytkownika? 

W ramach wyboru dostawców usług możemy przekazywać dane użytkowników poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach i przed wysyłką dopilnujemy, aby ci dostawcy usług spełniali minimalne standardy bezpieczeństwa ustanowione przez Komisję Europejską i aby zawsze przetwarzali dane zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez nas. Możemy nawiązać z nimi stosunek umowny, w którym usługodawcy zobowiązują się do przestrzegania naszych instrukcji i wprowadzenia niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkowników.

8. Do jakich podmiotów będą przekazywane Państwa dane?

 • Dostawcy usług: Dostawcy usług zewnętrznych, którzy realizują zamówienia, będą mieli dostęp do danych osobowych użytkowników niezbędnych do wykonywania swoich funkcji, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów. Muszą oni traktować dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
 • Państwowe Siły i Korpusy Bezpieczeństwa zgodnie z przepisami prawa. Lola Market może ujawnić dane osobowe i dane o koncie naszych użytkowników, gdy uznamy, że ujawnienie jest niezbędne do przestrzegania prawa, egzekwowania lub stosowania "Warunków korzystania z serwisu" lub do ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa. Obejmuje to zatem wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami, a także z organami ścigania w celu ochrony przed oszustwami i obniżenia ryzyka kredytowego. Na wniosek prawny możemy udostępniać informacje organom ścigania i/lub stronom trzecim w odniesieniu do wniosków o informacje związane z dochodzeniami karnymi i podejrzeniem nielegalnej działalności.
 • Banki i dostawcy bramek płatniczych. Dostawcy usług płatniczych zostali wybrani na podstawie ich środków bezpieczeństwa i w zgodzie, we wszystkich przypadkach, ze środkami bezpieczeństwa ustanowionymi przez przepisy dotyczące usług płatniczych.
 • Agencje reklamowe lub marketingowe.
 • Sieci społecznościowe: W przypadku, gdy użytkownik łączy swoje konto w Lola Market z inną siecią społecznościową lub platformą osób trzecich, Lola Market może wykorzystywać informacje przekazane tej sieci społecznościowej lub osobie trzeciej, pod warunkiem, że takie informacje zostały udostępnione Lola Market zgodnie z polityką prywatności tej sieci społecznościowej lub platformy osób trzecich.
 • Shopperzy (przetwarzanie danych takich jak adres dostawy tylko podczas procesu zakupu).

9. Jakie prawa ma osoba zainteresowana?

Możesz wysłać do nas list na adres Lola Market, ul. Piotrkowska 276 90-361 Łódź

(dalej "Adres"). W każdej chwili i nieodpłatnie, następujące prawa:

 • Odwołanie udzielonych zgód.
 • Uzyskanie potwierdzenia, czy Lola Market przetwarza dane osobowe dotyczące Państwa.
 • Dostęp do swoich danych osobowych.
 • Sprostowanie niedokładnych lub niekompletnych danych.
 • Żądanie usunięcia swoich danych, gdy m.in. z tego powodu, że nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
 • Uzyskanie od Lola Market ograniczenia przetwarzania danych, gdy spełniony jest którykolwiek z warunków przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 • W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją wobec przetwarzania ich danych osoby, których dane dotyczą, mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Lola Market zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych przyczyn lub wykonywania lub obrony ewentualnych roszczeń.
 • Uzyskanie interwencji ludzkiej, wyrażenie swojego punkt widzenia i zakwestionowania decyzji zautomatyzowanych lub przyjętych przez Lola Market, w stosownych przypadkach.
 • Żądanie przeniesienia swoich danych.
 • Zgłoszenie roszczenia przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKIK), gdy zainteresowana strona uważa, że Lola Market naruszyła prawa, które są uznawane przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych. Bez uszczerbku dla tego, zainteresowana strona może skontaktować się z Delegatem ds. ochrony danych w Lola Market.

Załącznik I

Postępowanie Dane Konserwacja Źródło kryterium
Klienci Umowy 5 lat Przepisy Kodeksu Cywilnego
    10 lat Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy
    15 lat Kodeks Karny
Ubezpieczenia Polisy i deklaracje zdrowotne w zakresie ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń wypadkowych 6 lat (zasada ogólna)2 lata (ubezpieczenie od szkód)5 lat (ubezpieczenie osobiste)10 lat (ubezpieczenie na życie)  Kodeks Handlowy, Prawo o umowach ubezpieczenia, Kodeks Cywilny
    10 lat Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy
    15 lat Kodeks Karny
Prawne Roszczenia prawne 5 lat Prawo Patentowe, Prawo Znaków Towarowych, Prawo Ochrony Wzorów Przemysłowych, Prawo Własności Intelektualnej
  Umowy 5 lat Kodeks Cywilny
    15 lat Kodeks Karny
  Niewypłacalność 6 lat od daty utraty ważności pozwolenia, licencji, certyfikatu itp. Kodeks Handlowy
Komunikacja Komunikacja elektroniczna i publiczne sieci komunikacyjne 12 miesięcy od komunikacji.Możliwość skrócenia do minimum 6 miesięcy i opcja przedłużenia do maksimum 2 lat. Ustawa 25/2007 z dnia 18 października 2007 r. o przechowywaniu danych dotyczących łączności elektronicznej i publicznych sieci komunikacyjnych.
Marketing Baza danych 1 rok  
  Użytkownicy odwiedzający stronę internetową 1 rok  

Promotech Digital S.L. / Legal Department
Calle Rafael Calvo 18, 4C
Madrid, 28010

legal@lolamarket.com

Madrid, 15 December 2017