Informacje prawne Lola Market

DEFINICJE

Cena Produktu – wyrażona w złotych polskich wartość brutto Produktu wskazana na Platformie, zawierająca stawkę należnego podatku VAT;

Formularz Zamówienia – formularz dostępny na Platformie umożliwiający złożenie Zamówienia;

Klient –  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Platformy, w tym dokonująca zakupów za pośrednictwem Platformy;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto – oznaczony loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie informatycznym Platformy, w którym gromadzone są dane Klienta, który zarejestrował się zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Ogólnych; 

Produkt – towar (w szczególności produkty spożywcze, napoje, artykuły przemysłowe) prezentowany za pośrednictwem Platformy i oferowany do nabycia przez Supermarket w ramach Platformy, prezentacja towaru stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego;

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę w ramach Platformy bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Shopper - niezależny kurier, który świadczy swoje usługi pośredniczenia w kompletacji i dostawie Produktów, pozostający w stosunkach z zewnętrzną firmą, która ma stosunek gospodarczy ze Spółką;

Spółka - Glovo Infrastructure Poland sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 276, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000938466, której nadano NIP: 7292741734 oraz numer REGON: 52066072200000, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł w całości wpłaconym;      

Telefon: +48 422 911 783 (opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów

Adres e-mail: wsparcie@lolamarket.com;

Strona Internetowa / Platforma – witryna internetowa działająca w modelu marketplace dostępna pod adresem https://lolamarket.com lub udostępniona w aplikacji mobilnej Lola Market, na której na żądanie Klientów udostępniany jest wybór Produktów oferowanych przez Supermarket, w celu ich późniejszego zakupu i dostawy pod wskazany przez Klienta adres i w określonym czasie. W każdym przypadku, w którym niniejsze warunki posługują się pojęciem Strony internetowej lub Platformy, należy przez to rozumieć również aplikację mobilną. Minimalne warunki techniczne, aby w prawidłowy sposób korzystać ze Strony Internetowej: posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do internetu, dostęp do poczty elektronicznej. Strona internetowa: 

 • Preferowana przeglądarka internetowa: Chrome
 • Obsługiwane przeglądarki w sieci: Chrome 64+, Edge 79+, Firefox 67+, Opera 51+, Safari 12+

Aplikacja mobilna: 

 • Android: Co najmniej  OS wersja: Android 8.0 (API level 26)
 • iOS: Co najmniej OS wersja: iOS 15.1

Supermarket - Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie (62-025 Kostrzyn) przy ulicy Żniwnej 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS. 0000222483, o kapitale zakładowym w wysokości 798 214 120,00 zł, NIP: 7791011327, REGON: 630302300000, BDO: 000004585, prowadząca sieć sklepów stacjonarnych „Biedronka”, która w ramach Platformy oferuje Klientom do nabycia Produkty, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;  Supermarket jest  niezależnym od Spółki przedsiębiorcą;

Telefon (22) 205 33 00 (z telefonu komórkowego), 

Adres e-mail: bok@biedronka.pl

Adres do korespondencji: ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zawarta na odległość (w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) za pośrednictwem Platformy pomiędzy Klientem a Supermarketem, dotycząca sprzedaży Produktów; Spółka nie jest stroną umowy sprzedaży Produktów;

Usługa – usługa pośrednictwa dostawy Produktów nabytych przez Klienta od Supermarketu w ramach Platformy z lokalizacji sklepu stacjonarnego "Biedronka" prowadzącego przez Supermarket do lokalizacji wskazanej przez Klienta; 

Warunki Ogólne  - niniejsze Warunki Ogólne Lola Market, których właścicielem jest Spółka. Warunki określają sposób korzystania z Platformy podczas dokonywania zakupów w Supermarkecie oraz procedury zwrotów, reklamacji i skarg;

Zamówienie -  oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Produktów, które Klient chce kupić za pośrednictwem Platformy od Supermarketu, stanowiące ofertę Klienta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego  oraz zawierające dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.      

 1. WPROWADZENIE
  1. Warunki Ogólne określają szczególne warunki korzystania z Platformy przez Klienta, w szczególności warunki i zasady dokonywania zakupów w ramach Platformy.
  2. Uzyskując dostęp do korzystania z Platformy i, jeśli ma to zastosowanie, zamawiając Usługi świadczone przez Spółkę, Klient akceptuje niniejsze Warunki Ogólne i Politykę Prywatności Lola Market.
  3. Osoba akceptująca niniejsze Warunki Ogólne w imieniu swojej firmy lub innego podmiotu, oświadcza i gwarantuje, że posiada odpowiednie i ważne uprawnienie do reprezentacji takiego podmiotu. 
 2. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z PLATFORMY
  1. Korzystanie ze strefy "Sklep" jest usługą przeznaczoną wyłącznie dla zarejestrowanych i aktywnych Klientów (dla których dostęp do Platformy i korzystanie z niej nie zostało zakazane). Klikając na przycisk "UTWÓRZ NOWE KONTO" w zakładce „ZALOGUJ SIĘ” wyświetlany w ramach procesu zawierania umowy na korzystanie z Platformy, Klient akceptuje warunki określone w niniejszych Warunkach Ogólnych.
  2. Rejestracji Konta mogą dokonać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Do dokonania procesu rejestracji Konta potrzebne są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, numer telefonu oraz  adres mailowy. Rejestrując Konto Klient akceptuje, że dostęp i korzystanie z Platformy  i/lub jej zawartości odbywa się w sposób wolny i świadomy, na jego wyłączną odpowiedzialność.
  3. Po prawidłowym dokonaniu procesu rejestracji Konta, Klient może dodać dane dotyczące metody płatniczej. 
  4. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta w przypadku:
   1. nieprzestrzegania Warunków Ogólnych, lub 
   2. jeśli uzna, że Klient działa na szkodę Spółki lub Supermarketu, lub 
   3. jeśli Klient dostarczy fałszywe, niedokładne lub niekompletne informacje lub jeśli Spółka uzna, że istnieją uzasadnione powody, aby wątpić w prawdziwość, dokładność lub integralność takich informacji, lub
   4. w przypadku nielegalnego korzystania z Platformy lub z powodu informacji podanych przez Klienta  innym Klientom na ich temat, które są nieprawdziwe, nieważne, niekompletne i/lub fałszywe oraz, w szczególności m.in. za wszelkie straty lub szkody wszelkiego rodzaju, które mogą powstać w wyniku podszywania się Klienta  pod osobę trzecią w jakiejkolwiek formie komunikacji dokonywanej za pośrednictwem Platformy, lub
   5. jeżeli stwierdzi lub jeśli wystąpią oznaki tego, że działanie lub przechowywane informacje są nielegalne lub szkodliwe dla praw lub własności osób trzecich. 
  5. Klient może usunąć swoje Konto w dowolnym momencie poprzez wejście na stronę internetową https://lolamarket.com/pl/pl/tienda/cuenta/informacion-personal/, gdzie należy wejść w profil i wybrać opcję “Twoje konto”, a następnie należy wejść w opcję “Więcej opcji”. Kolejno należy wybrać opcję “Usuń konto” i potwierdzić chęć usunięcia Konta. Dane zapisane na Koncie, po usunięciu Konta są przetrzymywane zgodnie z Polityką Prywatności.  
 3. HASŁA
  1. Podczas rejestracji Konta  Klient ustala swój login (będący jego adresem mailowym) oraz hasło w celu korzystania z Konta. Klient zobowiązuje się do zachowania poufności tegoż, nie ułatwiając korzystania z loginui hasła osobom trzecim i przyjmując w związku z tym na siebie wszelkiego rodzaju konsekwencje wynikające z naruszenia tego obowiązku. Hasło może być modyfikowane na wniosek każdej ze stron. W przypadku, gdy taka modyfikacja nastąpi na wyraźne żądanie Spółki, Klient zostanie powiadomiony o terminie dezaktywacji i zastąpieniu dotychczasowego hasła  nowym hasłem.
  2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub nieuzyskane korzyści wyrządzone Klientowi, lub jakiejkolwiek osobie trzeciej, w wyniku utraty lub kradzieży indywidualnego loginu  i hasła do Konta, lub w wyniku ich wykorzystania przez osobę trzecią.
 4. SERWIS I CENA
  1. Usługi i dostawa produktów
   1. Stosunek pomiędzy Spółką a Klientem ogranicza się wyłącznie do:
    1. świadczenia przez Spółkę usługi dostępu do Platformy, na której zamieszczone są oferty Supermarketu i za pośrednictwem której możliwe jest nabycie Produktów od Supermarketu; Stroną Umowy Sprzedaży Produktów z Klientem jest Supermarket;
    2. świadczenia przez Spółkę usługi pośrednictwa dostawy Produktów wybranych za pośrednictwem Platformy przez Klienta, w tym pośrednictwa kompletacji Produktów;
    3. świadczenia pośrednictwa w reklamacji wadliwych Produktów;
    4. przyjmowania i rozstrzygania reklamacji Produktów uszkodzonych w ramach Usługi, tj. w  procesie pośrednictwa w dostawie;
    5. przyjmowania i rozstrzygania skarg dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy.
   2. W celu złożenia Zamówienia Klient wybiera interesujące go Produkty z oferty Supermarketu zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na Platformie, które mają znaleźć się w koszyku. Po dokonaniu wyboru Produktów, Klient musi zalogować się do swojego Konta za pomocą loginu i hasła oraz podać:
    • adres dostawy,
    • godzinę dostawy, spośród godzin wskazanych na Platformie,
    • dane karty płatniczej, stanowiącą jedyną metodę płatności (numer karty, imię i nazwisko właściciela karty płatniczej i numer CVC),
    • w razie potrzeby - notatkę dla Shoppera.
   3. Spółka w ramach Platformy stosuje mechanizm plasowania ofert Supermarketu. Produkty oferowane przez Supermarket będą wyświetlać się Klientowi na Platformie od najczęściej do najrzadziej wybieranych w poszczególnych kategoriach Produktów oraz w zakładce “Szukaj w sklepie Biedronka”. Dane te tworzone są w oparciu o historyczną sprzedaż danych Produktów w danym miejscu w Polsce (w zależności od kodu pocztowego, który jest przypisany do poszczególnych sklepów stacjonarnych Supermarketu). Dane te mogą się różnić się w zależności od lokalizacji Klienta.
   4. Informacje o Produktach podane na Platformie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c. i nie stanowią one oferty ani zapewnienia Supermarketu w zakresie dostępności Produktów. Supermarket dokłada najwyższą staranność, aby na  Platformie prezentowane były jedynie Produkty dostępne do sprzedaży. 
   5. Zamówienie zostaje złożone w chwili przesłania uzupełnionego Formularza Zamówienia z Produktami umieszczonymi w koszyku, poprzez wybranie na Platformie przycisku „Płatność i dostawa” a następnie “Zapłać”. Klient będzie zawsze informowany o ostatecznym koszcie Zamówienia przed dokonaniem płatności, czyli  o całkowitej wartości Produktów w chwili składania Zamówienia i kosztach dostawy (jeżeli występują). Przy czym łączny koszt Zamówienia nie uwzględnia kosztu toreb, w które są pakowane zamówione Produkty. Ilość toreb zależna jest od ilości zamówionych Produktów. Ostateczny koszt ww. toreb będzie widoczny w dokumencie potwierdzającym dokonanie sprzedaży.
   6. Aby możliwe było złożenie Zamówienia minimalna wartość Zamówienia, nie wliczając kosztów dostawy oraz kosztu toreb (ale z uwzględnieniem rabatów) powinna wynieść nie mniej niż 150 zł.  
   7. Na Platformie nie obowiązuje Program lojalnościowy „Moja Biedronka” prowadzony przez Supermarket  w sklepach stacjonarnych sieci „Biedronka”.
   8. Składając Zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z Warunkami Ogólnymi i akceptuje ich treść.
   9. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Supermarketowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. 
   10. Po złożeniu Zamówienia Spółka niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta w trakcie rejestracji Konta. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Platformy oraz przesłanie Klientowi potwierdzenia otrzymania Zamówienia nie stanowi jeszcze oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Supermarket (nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty i nie skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży).
   11. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
    1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
    2. treść niniejszych Warunków Ogólnych w formacie pdf,
    3. pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub informację o udzielonej przez Klienta zgodzie na wykonanie usługi w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. 
   12. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, zgodnie z pkt 4.1.5 i uiszczeniu przez Klienta całkowitych kosztów Zamówienia, o których mowa  w pkt 4.1.5. 
   13. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą, kiedy wybrane przez Klienta dostępne Produkty, zostaną zebrane przez Shoppera i zostaną sfiskalizowane w Supermarkecie, tj. naliczone na kasie w sklepie stacjonarnym sieci „Biedronka” i zostanie wydrukowany dokument zakupu.
   14. Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży na adres mailowy  wskazany przez Klienta w trakcie rejestracji Konta wraz z informacją o całkowitym koszcie Zamówienia wraz z kosztami toreb wskazanymi w pkt 4.3.5. 
   15. Transakcje sprzedaży Produktów  każdorazowo  potwierdzane są odpowiednim dowodem zakupu, który będzie dołączany do Zamówienia lub wysyłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany przez Klienta w trakcie rejestracji Konta.
   16. Spółka w ramach Platformy proponuje Klientowi wybór usługi dostawy Produktów objętych Zamówieniem. Minimalny czas, w ciągu którego nastąpi realizacja usługi dostawy zamówionych Produktów wynosi  dwie (2) godziny od momentu złożenia Zamówienia (np. jeżeli Klient wybrał Produkty i złożył Zamówienie o godzinie 9:00, następny najbliższy termin dostawy będzie miał miejsce dwie (2) godziny później, czyli o godzinie 11:00.) Klient może wybrać dokładną godzinę dostawy (wyznaczony przedział czasowy) spośród godzin wskazanych na Platformie przy składaniu Zamówienia, zgodnie ze swoją potrzebą.
   17. W sytuacji, braku dostępności Produktów objętych Zamówieniem złożonym przez Klienta, Shopper będzie postępował zgodnie z informacjami zawartymi w Zamówieniu, które zostały wskazane przez Klienta na takie ewentualności: 
    1. Skontaktuj się ze mną”- opcja umożliwiająca kontakt z Shopperem, w celu wspólnego uzgodnienia co do wyboru ewentualnych zamienników, pominięcia ich w Zamówienia bądź odstąpienia od realizacji Zamówienia. Shopper podejmie dwie (2) próby kontaktu telefonicznego z Klientem w celu ustalenia dalszych działań. Jeżeli dwie (2) próby kontaktu telefonicznego z Klientem będą nieudane, Shopper pominie niedostępne Produkty. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie cena Zamówienia przekracza kwotę, wskazaną w podsumowaniu Zamówienia, kiedy Klient wybierze droższe zamienniki i zgodzi się na wyższą kwotę Zamówienia, dochodzi do  zawarcia  Umowy Sprzedaży pomiędzy Supermarketem a Klientem zgodnie z pkt 4.1.13. 
    2. Wybiera Shopper” - opcja, która uprawnia Shoppera do wybrania odpowiednich zamienników brakujących Produktów, bez wcześniejszego kontaktu z Klientem. Po dokonaniu wyboru przez Shoppera, Klient zostaje natychmiastowo poinformowany o nowych Produktach za pomocą Platformy (w zależności od sposobu złożenia Zamówienia).
    3. Jeśli nie ma produktu nie bierz niczego” - opcja, która uprawnia Shoppera do pominięcia niedostępnych Produktów w Zamówieniu.
   18. Klient zobowiązuje się do umożliwienia dostarczenia Produktów objętych Zamówieniem poprzez podanie  w Formularzu Zamówienia prawidłowego "adresu dostawy", pod którym mają zostać dostarczone Produkty w uzgodnionym terminie dostawy. W przypadku wskazania przez Klienta nieprawidłowego "adresu dostawy", Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak możliwości dostarczenia zamówienia żądanego przez Klienta. W przypadku wskazania przez Klienta nieprawidłowego "adresu dostawy" dochodzi do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży, bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia, z przyczyn leżących po stronie Klienta.      
   19. Klient zobowiązuje się do przebywania w miejscu wskazanym jako „adres dostawy” przez dwie (2) godziny od rozpoczęcia wskazanego przedziału czasowego, w którym Produkty objęte Zamówieniem mają  zostać dostarczone.
   20. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym „adresem dostawy” Shopper podejmie dwie (2) próby kontaktu telefonicznego z Klientem. Jeśli w ciągu 10 minut od przyjazdu Shoppera nie uda mu się przekazać KlientowiProduktów objętych Zamówieniem, dochodzi do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży, bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia, z przyczyn leżących po stronie Klienta.    
   21. Na życzenie Klienta, Shopper może pozostawić zakupione Produkty  pod drzwiami lub w innym wskazanym przez Klienta miejscu. W przypadku gdy Klient zdecyduje się na taką opcję, Spółka i Supermarket nie ponoszą odpowiedzialności za przywłaszczenie oraz uszkodzenie całości lub części Produktów  przez osoby trzecie.
   22. Niewywiązanie się z zobowiązań Klienta wskazanych w punktach 4.1.18- 4.1.20 skutkuje wypowiedzeniem Umowy Sprzedaży  z przyczyn leżących po stronie Klienta. W takiej sytuacji  Klient zostaje obciążony ceną całości Zamówienia (łączną kwotą za wybrane przez niego Produkty, opłatą za doliczoną liczbę toreb do Zamówienia oraz za koszt Usługi). 
   23. Klient będzie miał możliwość oceny realizacji Zamówienia po otrzymaniu Produktów. Ocenie będzie podlegać wyłącznie realizacja  Zamówienia, nie poszczególne Produkty.
   24. Spółka świadczy usługi dostawy wyłącznie na obszarach określonych na Platformie, w związku z czym "adres dostawy" wskazany przez Klienta musi znajdować się w granicach tych obszarów.
  2. Wycofanie i anulowanie Zamówienia
   1. Klient może anulować złożone Zamówienie lub zmodyfikować czas dostawy bez ponoszenia opłat do dwóch (2)  godzin przed rozpoczęciem pasma dostawy wybranego przez Klienta w procesie potwierdzania Zamówienia, z wyjątkami wspomnianymi w punktach 4.1.18-4.1.20.
   2. Anulowania złożonego Zamówienia lub jego modyfikacji w zakresie czasu dostawy dokonuje się poprzez czat dostępny na Stronie Internetowej lub poprzez przesłanie maila na adres: wsparcie@lolamarket.com.  
   3. Z mniej niż dwugodzinnym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem pasma dostawy nie jest możliwe anulowanie Zamówienia ani zmiana czasu dostawy, w związku z czym Klient zobowiązany jest do przyjęcia dostawy. W przypadku, gdy dostawa nie może nastąpić z powodu odmowy przyjęcia lub nieobecności Klienta, zastosowanie mają postanowienia pkt 4.18 – 4.20 powyżej.
   4. Klient ponosi koszty związane z anulowaniem złożonego Zamówienia w następujących przypadkach:
    1. kiedy Zamówienie jest anulowane w momencie zbierania Produktów objętych Zamówieniem przez Shoppera. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usługi świadczonej przez Shoppera, w wysokości 20 (dwudziestu) złotych .
    2. kiedy Zamówienie jest anulowane  w momencie dostarczania Klientowi Produktów objętych Zamówieniem przez Shoppera. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usługi świadczonej przez Shoppera, w wysokości 20 (dwudziestu) złotych  oraz kosztów dostawy.
   5. Spółka, za uprzednim powiadomieniem Klienta, zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania złożonego przez Klienta Zamówienia, w następujących przypadkach: 
    1. Shopper miał wypadek: Jeśli Shopper uległ wypadkowi i nie ma przy sobie Zamówienia, Spółka kontaktuje się telefonicznie z Klientem, informuje o sytuacji i proponuje dostarczenie Zamówienia w późniejszym terminie. Jeśli Klient się nie zgadza, następuje anulacja Zamówienia.
    2. Brak większości wybranych Produktów: Jeżeli podczas kompletowania Zamówienia przez Shoppera okaże się, że nie ma ponad 50% wybranych przez Klienta Produktów, Shopper kontaktuje się telefonicznie z Klientem. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na Zamówienie w takiej formie bądź jeżeli dwie (2) próby kontaktu telefonicznego z Klientem będą nieudane, dochodzi do anulowania Zamówienia.
    3. Zdublowane Zamówienie: Jeśli na Koncie Klienta pojawiły się dwa takie same Zamówienia, Spółka kontaktuje się telefonicznie z Klientem, aby upewnić się, że nastąpiła pomyłka. Jeżeli Klient potwierdzi bądź po dwóch (2) próbach kontaktu telefonicznego, Spółka nie uzyska od Klienta informacji zwrotnej, jedno z Zamówień ulega anulowaniu.
    4. Shopper nie może kontynuować realizacji Zamówienia: Jeśli Shopper zgłasza Spółce, że nie może kontynuować realizacji Zamówienia a przepisanie go na innego Shopera znacznie opóźni dostawę Spółka skontaktuje się z Klientem. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na późniejsze dostarczenie Zamówienia dochodzi do  anulowania Zamówienia.
    5. Brak dostępnych Shopperów: Jeśli w danym przedziale czasowym wybranym przez Klienta na dostarczenie Zamówienia nie ma dostępnych Shopperów i Klient nie zgodzi się na późniejsze dostarczenie Zamówienia, jest ono anulowane.
    6. Błędny adres dostawy: Jeśli Spółka, na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem się przedziału czasowego na dostawę Zamówienia zauważy, że Klient w nieprawidłowy sposób wskazał swój adres dostawy, Spółka podejmie dwie (2) próby kontaktu telefonicznego z Klientem, aby dokonać odpowiednich zmian. Jeżeli te próby kontaktu telefonicznego będą nieudane, Zamówienie Klienta zostaje anulowane.
    7. Problemy ze sklepem stacjonarny sieci „Biedronka”: Jeśli Shopper zgłasza Spółce problemy w sklepie które uniemożliwiają mu realizację Zamówienia i nie ma on możliwości skompletowania Zamówienia w innym sklepie stacjonarnym "Biedronka", Spółka powiadamia o tym fakcie Klienta i anuluje Zamówienie.
   6. W przypadkach wskazanych w pkt 4.2.5.1- 4.2.5.7 Spółka informuje Klienta o dokonaniu anulowania Zamówienia i zwróci Klientowi wszelkie kwoty otrzymane w związku z anulowanym Zamówieniem(koszt Produktów, opłata za dostawę, jeżeli występuje i koszt toreb doliczonych do Zamówienia).
  3. Opłaty 
   1. Całkowity koszt Zamówienia dla Klienta składa się z: 
    1. Ceny Produktów;
    2. kosztów dostawy Produktów do Klienta;
    3. kosztów toreb do pakowania, których ilość jest zależna od ilości wybranych przez Klienta Produktów. Klient uzyska informację o ostatecznej kwocie po fiskalizacji, tj. po naliczeniu na kasie Produktów i wydrukowaniu dokumentu zakupu.
   2. Ceny Produktów widoczne są na Platformie w ofercie Supermarketu przed złożeniem Zamówienia. Ceny Produktów na Platformie mogą się różnić od cen Produktów w sklepach stacjonarnych Supermarketu. Ceny Produktów prezentowane na Platformie obowiązują Klienta dokonującego zakupów za pośrednictwem Platformy. Ceny Produktów prezentowane na Platformie  nie uwzględniają ewentualnych obniżek i rabatów dostępnych w sklepach stacjonarnych sieci „Biedronka”. Ceny Produktów widoczne w ofercie Supermarketu na Platformie ustalane są wyłącznie przez Supermarket i publikowane przez Spółkę zgodnie z informacjami przesyłanymi przez Supermarket. Wszystkie ceny Produktów oraz całkowite koszty zamówienia podawane są w złotych polskich. Spółka ponosi odpowiedzialność za zgodność cen Produktów widocznych na Platformie z danymi przekazanymi przez Supermarket.
   3. Promocje na poszczególne Produkty oraz organizowane przez Supermarket akcje promocyjne mogą się różnić od promocji i akcji promocyjnych w sklepach stacjonarnych sieci „Biedronka”. 
   4. Koszty dostawy Produktów pod wskazany przez Klienta „adres dostawy” zostaną wskazane na Platformie po wybraniu przez Klienta Produktów, a przed złożeniem Zamówienia, a ich wysokość zależy od łącznej Ceny Produktów objętych Zamówieniem. Spółka zastrzega sobie prawo pokrycia kosztów dostawy Produktów, w przypadku gdy łączna Cena Produktów objętych dostawą wyniesie co najmniej  250 zł. W przypadku gdy łączna Cena Produktów objętych dostawą wyniesie poniżej 250 zł, opłata za dostawę  wyniesie 14,99 zł.
   5. Do kwoty Zamówienia (kwota Produktów oraz Usługi) mogą  zostać dodane koszty toreb do pakowania Produktów. Ilość toreb zależna jest od ilości zamówionych Produktów. Jednostkowy koszt ww. toreb (0,79 zł za sztukę) jest wskazany Klientowi w podsumowaniu jego Zamówienia na Platformie. Ostateczny koszt toreb, które zostaną wykorzystane do zapakowania Produktów objętych Zamówieniem, zostanie wskazany na dokumencie potwierdzającym Umowę Sprzedaży (paragon fiskalny).
   6. W odniesieniu do realizacji kodów promocyjnych Spółki  lub promocji przeprowadzanych  przez Spółkę, Klient musi postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na Platformie oraz zgodnie z warunkami wskazanymi w danej ofercie. 
   7. Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania kodów promocyjnych i/lub innych proponowanych ofert lub zniżek, jeżeli dowie się o ich nieuczciwym wykorzystaniu (np.  jeżeli dowie się o realizacji kodu promocyjnego przez osobę, która nie jest jego prawowitym odbiorcą, masowym informowaniu się o kodach promocyjnych lub sprzedaży kodów promocyjnych lub zniżek). 
   8. Spółka oferuje Klientom program lojalnościowy pn: „member get member”. Zasady uczestnictwa w programie oraz zasady jego funkcjonowania określa oddzielny regulamin dostępny na Platformie. 
   9. Możliwe jest wystawienie faktury na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu Zamówienia Klient poda swój numer NIP lub inny numer za pomocą, którego Klient jest zidentyfikowany na potrzeby VAT, w przeciwnym razie nie będzie możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP lub innym numerem którego Klient jest zidentyfikowany na potrzeby VAT.
   10. Przez samo złożenie Zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, w rozumieniu przepisu art. 106n ust. 1 Ustawy o VAT, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego Zamówienia wystawiane mogą być w postaci elektronicznej i umieszczane na Koncie Klienta w sposób umożliwiający jej pobranie, zaś informacje o udostępnieniu faktury przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji wraz z informacją o skompletowaniu zamówienia. W przypadku w którym Klient będzie chciał otrzymać fakturę, powinien on zwrócić się do działu obsługi klienta Lola Market i faktura będzie wystawiona przez Supermarket. 
   11. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za Usługę, postanowienia pkt. 4.3.9.-4.3.10. mają odpowiednie zastosowanie. 
   12. Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.
  4. Sposób płatności
   1. Klient może wybrać następujące formy płatności za Zamówienie dokonane na Platformie:  
   2. płatność przy użyciu karty płatniczej  za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności, 
   3. W celu przystąpienia do płatności Klient musi postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie w zależności od wybranego systemu płatności.
   4. Jako system płatności elektronicznych Spółka jest podpięta do bramek płatności e-commerce Stripe i Braintree. Wszystkie dane przekazywane w tych celach są szyfrowane pod protokołem SSL (Secure Socket Layers), aby zapewnić ich maksymalne bezpieczeństwo.
   5. O wszelkich nienależnych lub fałszywych opłatach, które zostaną  wykryte przez Klienta na  karcie płatniczej w związku z dokonywaniem płatności za Zamówienie, Klient powinien zawiadomić Spółkę niezwłocznie za pośrednictwem adresu e-mail wsparcie@lolamarket.com.
   6. .       
 5. INFORMACJE O ŻYWNOŚCI
  1. Skład produktów
   1. Informacje o Produktach takie jak np. opis, skład, kaloryczność, waga, pochodzą od producentów Produktów lub od Supermarketu. 
   2. Klient może uzyskać więcej informacji na temat składu żywnościowego Produktów bezpośrednio na stronie internetowej Supermarketu: https://www.biedronka.pl/pl/nutri-score.  
  2. Daty ważności
   1. Produkty dostarczone w ramach Zamówienia powinny mieć datę ważności nie krótszą niż do 2 dni od daty ich dostarczenia do Klienta. W przypadku otrzymania Produktów z krótszą datą ważności należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem adresu e-mail wsparcie@lolamarket.com, poprzez czat w aplikacji mobilnej Lola Market lub przez odpowiedni formularz na Platformie.
 6. ZWROT PRODUKTÓW (ODSTĄPIENIE OD UMOWY) i REKLAMACJE
  1. Odstąpienie od umowy Usługi
   1. W związku z art. 38 ust. 1. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Usługi zawartej ze Spółką, w przypadku gdy Shopper wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.
  2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży 
   1. Z zastrzeżeniem pkt 6.2.13. poniżej, Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż Shopper, objęła Produkt w posiadanie.  
   2. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem. 
   3. Ilekroć w postanowieniach niniejszego pkt 6.2. jest mowa o „Kliencie” oznacza to Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 
   4. Klient może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej z Supermarketem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres e-mail wsparcie@lolamarket.com,  
   5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
   6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zawierać informację jakich zamówionych Produktów dotyczy odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz dowód, że zakup został dokonany na Platformie. W związku z tym Supermarket  rekomenduje dołączenie do zwracanych Produktów dowodu zakupu (np. paragonu fiskalnego, potwierdzenia płatności kartą) lub jego kopii, a także podanie numeru Zamówienia. 
   7. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, stanowiącego Załącznik nr 1  do Warunków Ogólnych, ale nie jest to obowiązkowe.   
   8. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt (lub Produkty) objęty odstąpieniem Supermarketowi niezwłocznie, nie później jednak niż   14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Zwracane Supermarketowi Produkty należy przesłać na adres biura operacyjnego Lola Market przy al. Prymasa Tysiąclecia 78A, 01-121 Warszawa. 
   9. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (lub Produktów) ponosi Klient. 
   10. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwrot zostaje dokonany w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność. Supermarket ma prawo do powstrzymania się od zwrotu płatności otrzymanych od Klienta  do chwili otrzymania  Produktów od Klienta lub dostarczenia przez Klienta  dowodu odesłania Produktów, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
   11. Supermarket za pośrednictwem Spółki zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego w związku z Umową Sprzedaży płatności, z zastrzeżeniem pkt 6.1.1 Warunków ogólnych. Za zwrócone Produkty Klient otrzymuje ich równowartość tożsamą z kwotą na przedłożonym dowodzie zakupu. 
   12. Przy zwrocie Produktu (lub Produktów) w wyniku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta, Supermarket uprawniony jest do zbadania stanu Produktu (lub Produktów). Zwrot Produktu (lub Produktów) powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu (lub Produktów) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Zwracany Produkt powinien być kompletny.
   13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do m.in. umów:
    1. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; w tym także produkty wymagające chłodniczych lub mroźniczych warunków przechowywania, owoców i warzyw oraz pieczywa;
    2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
    4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
   14. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest objęty ochroną przewidzianą ustawą z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży nie ma dla niego charakteru zawodowego.
   15. Osoba, o której mowa w pkt 6.2.14 powyżej  jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
    1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
    2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży,
    3. prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. 
   16. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł z Supermarketem posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
   17. Spółka i Supermarket, za uprzednim powiadomieniem Klienta przez Spółkę, zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i umowy Usługi, w następujących przypadkach: 
    1. Shopper miał wypadek: Jeśli Shopper uległ wypadkowi i ma przy sobie Zamówienie, Spółka kontaktuje się z Klientem, informuje o sytuacji.
    2. Duże spóźnienie: Jeśli Klient kontaktuje się ze Spółką informując, że jego zamówienie jest bardzo opóźnione i nie może już dłużej czekać (nie ma możliwości pozostawienia zamówienia pod drzwiami lub dostarczenia pod inny adres).
    3. Uszkodzone Zamówienie: Jeśli w trakcie dostawy uszkodzone zostało więcej niż 50% Produktów w Zamówieniu, Spółka informuje o tym Klienta.
  3. Reklamacje
   1. Supermarket zobowiązany jest dostarczyć Produkty zgodne z Umową Sprzedaży. 
   2. Supermarket odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem i względem Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeżeli Produkt sprzedany na podstawie Umowy Sprzedaży nie jest zgodny z umową (rękojmia).
   3. Uprawnienia Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach Konsumenta z tytułu braku zgodności towaru z umową określone są w Rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
   4. Supermarket w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 
   5. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
    1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
    2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powiadomił Supermarket najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Supermarket zaakceptował.
   6. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
    1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
    2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Supermarket, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Supermarket wykaże, że:
     1.  nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
     2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
     3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o zawarciu umowy;
    3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
    4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Supermarket udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
   7. Supermarket nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie o którym mowa w  pkt 6.3.6, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 6.3.6, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
   8. Supermarket ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży  istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Supermarket, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
   9. Supermarket nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z umową określonego w pkt 6.3.8, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
   10. W odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi, Supermarket ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Sprzedaży treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową Sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
   11. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
   12. Supermarket może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Supermarket może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Supermarketu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Supermarketu, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
   13. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Supermarketu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
   14. Supermarket dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Supermarket został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Supermarket. 
   15. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta udostępnia Supermarketowi Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Supermarket odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Produkt na swój koszt.
   16. W przypadku podjęcia decyzji o naprawie zamówionego Produktu lub wymianie Produktu na nowy i odbiorze go w sklepie stacjonarnym sieci „Biedronka”, Produkt wydawany jest Klientowi za potwierdzeniem przez niego odbioru Produktu. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
   17. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
    1. Supermarket odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z pkt 6.3.12 powyżej;
    2. Supermarket nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z pkt 6.3.14 i 6.3.15 powyżej;
    3. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Supermarket próbował doprowadzić towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
    4. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych powyżej; 
    5. z oświadczenia Supermarketu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta.
   18. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.
   19. Supermarket zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
   20. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest istotny.
   21. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży  Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych wraz z Produktami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.
   22. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta niezwłocznie zwraca Produkt Supermarketowi na jego koszt. Supermarket  zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
   23. Zwrot ceny  dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie.
   24. W ramach odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Supermarket nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
   25. Supermarket nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi konsumenckiej za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 7. Zgłaszanie reklamacji i skarg
  1. Spółka, bez przejmowania odpowiedzialności za Umowę Sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a Supermarketem, zapewnia obsługę reklamacji wadliwych Produktów, Produktów uszkodzonych w procesie pośrednictwa w dostawie oraz skarg dotyczących realizacji Zamówienia i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Platformy. 
  2. Klient w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji może skontaktować się ze Spółką:
   1. mailowo na adres: wsparcie@lolamarket.com.-
   2. telefonicznie pod numerem: +48 422 911 783 (opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów); infolinia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 - 22:00;  
   3. pisemnie  na adres: ul. Piotrkowska 276 90-361 Łódź;
   4. poprzez czat na Platformie; 
   5. poprzez formularz kontaktowy dostępny na Platformie.      
  3. Przy składaniu reklamacji Klient powinien wskazać imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę zakupu, cenę zakupu, nazwę produktu, opis wady, datę/czas ujawnienia wady, swoje żądanie. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
  4. Klient zgłaszając reklamację powinien wykazać, że zakup Produktu został dokonany na Platformie, co może nastąpić poprzez wskazanie numeru Zamówienia, czy też dołączenie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) lub jego kopii oraz podać przyczynę reklamacji. Klient przesyła reklamowany Produkt (lub Produkty) na koszt własny do biura operacyjnego Lola Market przy al. Prymasa Tysiąclecia 78A, 01-121 Warszawa. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację z tytułu braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży,  Produktów uszkodzonych w procesie pośrednictwa w dostawie oraz skarg wynosi 14 dni.
 8. POLITYKA SUPERMARKETU W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI I CEN PRODUKTÓW
  1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostępność Produktów, za jakość samych Produktów ani za ewentualne wahania cen produktów. Ceny produktów zależą od polityki cenowej opracowanej przez Supermarket.  
 9. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
  1. Niniejsze Warunki Ogólne podlegają przepisom prawa polskiego.
  2. Wszelkie spory wynikłe między Spółką a Klientami oraz Supermarketem a Klientami  w związku z Platformą  będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 9.3 poniżej.
  3. Sądowe rozstrzyganie sporów:
   1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Spółką a Klientem oraz Supermarketem a  Klientem będącym jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
   2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Spółką a Klientem oraz Supermarketem a Klientem  niebędącym jednocześnie Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki lub odpowiednio Supermarketu. 
  4. Informujemy, że pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie. Jednocześnie jako pierwszy punkt kontaktu Klient może się skontaktować z Spółką wysyłając wiadomość na adres e-mail: wsparcie@lolamarket.com
  5. Spółka i Supermarket korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1823 ze zm.):
   1. szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
   2. przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
   3. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 10. ZMIANA WARUNKÓW OGÓLNYCH
  1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Warunków Ogólnych w każdym momencie, w przypadku wystąpienia ważnego powodu jakim jest: 
   1. wprowadzenia nowej funkcjonalności Platformy, zmiany dotychczasowej, lub usprawnienie działania Platformy ;
   2. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na Warunki Ogólne i skutkująca koniecznością ich dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni ;
   3. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Warunków Ogólnych i skutkującego koniecznością ich zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
   4. bezpieczeństwo, w tym zapobieganie naruszeniom Warunków Ogólnych lub przeciwdziałanie nadużyciom;
   5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Warunków Ogólnych; lub konieczność poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Warunkach Ogólnych.
   6. zmiana w zakresie procedury składania Zamówień, zasad zawierania Umowy Sprzedaży lub warunków jej realizacji;
   7. poprawa obsługi Klientów;
   8. zmiana w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Warunków Ogólnych;
   9. konieczność dostosowania wymogów technicznych wskazanych w Warunkach Ogólnych do aktualnych standardów.
  2.      O każdej zmianie Warunków Ogólnych Spółka powiadomi Klientów, udostępniając zmienione Warunki Ogólne na Platformie oraz podając termin wejścia w życie zmienionych Warunków Ogólnych, nie krótszy niż 14 dni od daty jego publikacji. 
  3. Klientów, którzy posiadają Konto, Spółka poinformuje dodatkowo o zmianie Warunków Ogólnych , poprzez wysłanie wiadomości e-mail z informacją o zmianie Warunków Ogólnych na adres wskazany przez Klienta w trakcie rejestracji Konta. Termin wejścia w życie zmienionych Warunków Ogólnych w stosunku do Klientów, o których mowa w poprzednim zdaniu, będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty przesłanie informacji o zmianie Warunków Ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.4 poniżej. 
  4. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Spółki wprowadzenia zmiany Warunków Ogólnych w krótszym terminie, niż wskazany w pkt 10.2 powyżej, powiadomienie o zmianie Warunków Ogólnych oraz komunikat umieszczony na Platformie, będzie wskazywać taki krótszy termin wraz ze wskazaniem przyczyny.
  5. Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Warunkami Ogólnymi lub Zamówienia złożone zgodnie z pkt 4.1.5 powyżej przed dniem wejścia w życie zmian Warunków Ogólnych  są realizowane na podstawie Warunków Ogólnych, które obowiązywały w chwili składania Zamówienia.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Do spraw nieuregulowanych w Warunkach Ogólnych  stosuje się prawo polskie, chyba że co innego wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.  
  2. Warunki Ogólne dostępne są pod adresem https://lolamarket.com/pl/pl/legal/terms/  w formie pdf i są możliwe do pobrania.     
  3. Z działem obsługi Klienta Lola Market można się kontaktować:
   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wsparcie@lolamarket.com;
   2. telefonicznie pod nr telefonu: +48 422 911 783  (opłata za połączenie według taryf operatorów), infolinia czynna od poniedziałku  do soboty w godzinach 8:00 - 22:00. 
   3. pisemnie na adres: ul. Piotrkowska 276 90-361 Łódź; poprzez czat na Platformie;
   4. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Platformie

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-

 Adresat:

Glovo Infrastructure Poland sp. z o.o., 

ul. Piotrkowska 276 

90-361 Łódź

wsparcie@lolamarket.com

-

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży  następujących towar´w(*)  (*)

-

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-

 Adres konsumenta(-ów)

-

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-

 Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Lola Market Pro Subscription Terms and Conditions

"Lola Market Pro" is a program that Lola Market offers exclusively to Users companies and businesses (hereinafter, the "Business Users") that are already registered on the Website as Users at the time to request registration in the Platform.

Lola Market Pro provides the following benefits:

 • The business user can make as many purchases as you want, in Supermarkets with shipping costs 0€.
 • The order must be at least 20€ in each Supermarket selected.
 • Only one delivery address will be accepted, which must coincide with that of the Business User.

Lola Market Pro is incompatible with the special promotions that Lola Market offers to its customers and that Lola Market designates in due course...

How to register

In order to register in Lola Market Pro, the business User must follow the instructions given in the Platform. In any case, at the end of the registration process, you will receive in your contact email a message confirming that you can already benefit from the advantages of Lola Market Pro.

Price, Invoicing and Payment

The price that Business Users will have to pay to Lola Market at the moment of registering in Lola Market Pro 4,90€ fixed monthly.

All other charges will be made monthly on the first five (5) days of each month. The Business User will receive a communication in their contact email each month, to which the invoice corresponding to the Lola Market Pro payment will be attached. The form of payment will be the same selected by the Business User at the time of registration in the Platform.

Duration

The minimum stay in the Lola Market Pro is one month, automatically renewable month by month. Business Users who so wish may unsubscribe for any reason, provided that they notify info@lolamarket.com by e-mail at least three (3) days before the beginning of the following month.

Lola Market reserves the right to modify the price of Lola Market Pro as well as the conditions offered, prior reliable notification to the business User so that, if they so wish, they can accept them or, failing this, unsubscribe. Any modification or change made will be notified by communication addressed to the contact email of the Business User at least fifteen (15) days before the execution of the change. Under no circumstances may the absence of a response from the Business User be assumed as a tacit acceptance of the modification of the Lola Market Pro terms and conditions, including their price.

Likewise, Lola Market reserves the right to unilaterally cancel Lola Market Pro at any time and without specifying the reason, paying the client whose account has been cancelled the proportional amount corresponding to the period remaining until the date of its next renewal.

Promotech Digital S.L. / Legal Department
Calle Rafael Calvo 18, 4C
Madrid, 28010

legal@lolamarket.com

Madrid, 15 December 2017