Informații juridice Lola Market

Condiții generale de utilizare a site-ului web

1. Introducere

Aceste condiții generale (numite în continuare „Condițiile general” ) reglementează accesul și utilizarea platformei https://lolamarket.com numită în continuare, „Site-ul” ), pe care Promotech Digital, S.L. (numită în continuare „Lola Market” ) v-o pune la dispoziție.

Prin accesarea și navigarea pe site sau, după caz, prin acceptarea acestor Termeni și condiții, dvs. (numit în continuare „Client“ ) confirmați că ați citit și sunteți de acord cu acestea și, în consecință, inițiați un raport juridic cu Lola Market în concordanță cu conținutul acestora.

Înregistrarea pe site și utilizarea serviciilor înseamnă că datele dvs. în calitate de Client vor deveni parte integrantă a evidențelor Lola Market și vor fi tratate în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate , despre care Clientul declară în mod expres că o cunoaște și o acceptă..

Condițiile generale cuprinse în orice moment pe acest site web vor fi cele aflate în vigoare la ora respectivă. În cadrul limitelor stabilite de legislația aplicabilă, Lola Market își rezervă dreptul de a modifica unilateral, în orice moment și fără notificare prealabilă, forma și condițiile de înregistrare și contractare a serviciului (serviciilor) Lola Market de pe site-ul web, precum și aceste Condiții generale. Clienții vor dispune întotdeauna de aceste Condiții generale într-un loc vizibil, liber accesibil și vor putea adresa oricâte întrebări sunt necesare în legătură cu acestea. Clienții se angajează să citească cu atenție aceste Condiții generale de fiecare dată când accesează site-ul. În orice caz, acceptarea Condițiilor generale va fi un pas prealabil și indispensabil pentru contractarea oricărui serviciu oferit de Lola Market prin intermediul site-ului web.

Accesul la site-ul web este gratuit, cu excepția costurilor de conectare prin intermediul rețelei de telecomunicații operate de furnizorul contractat de Client. În cazul încălcării de către Client a oricăreia din obligațiile stabilite în aceste Condiții generale, Lola Market își rezervă dreptul de a interzice sau refuza accesul respectivului Client la oricare dintre Serviciile oferite prin intermediul site-ului web, fără a aduce atingere altor acțiuni care pot corespunde după caz Lola Market.

2. Obiect

Site-ul este o platformă care facilitează la cerere clienților selectarea de produse alimentare, băuturi și produse derivate (numite în continuare „Produse” )oferite de anumite magazine și supermarketuri (numite în continuare „Supermarketuri ), pentru a fi ulterior achiziționate și livrate la adresa și ora stabilite de Client „ Serviciile ” ). Serviciile sunt prestate de persoane fizice angajate de Lola Market sau cu care Lola Market întreține o relație comercială ( „Cumpărătorii” ).

Lola Market este o persoană diferită și independentă de supermarketuri, la care nu deține acțiuni, cu care nu are o relație de asociere, reprezentare sau o relație similară. Prin urmare, supermarketurile nu au nicio responsabilitate în ceea ce privește furnizarea serviciilor de către Lola Market.

Pentru a accesa platforma, Clientul trebuie să se înregistreze. Fiecare Client va accesa și utiliza site-ul în conformitate cu aceste Condiții generale, cu legea, etica, buna-credință și/sau bunele obiceiuri, abținându-se să efectueze orice fel de acțiune care implică daune aduse site-ului, Lola Market și/sau celorlalți clienți și/sau oricărei terțe părți.

3. Obligațiile Clientului

Clientul se angajează să respecte aceste Condiții generale, precum și să respecte avertizările sau instrucțiunile speciale conținute de site-ul web. În acest scop, vă veți abține de la a folosi site-ul web în orice mod care ar putea împiedica, afecta sau deteriora funcționarea normală a acestuia, a bunurilor sau drepturilor Lola Market, furnizorilor acesteia, celorlalți clienți sau, în general, ale oricărei terțe părți. În mod concret și fără a implica restricții ale obligațiilor asumate de Client în general, în conformitate cu secțiunea anterioară, Clientul se obligă în utilizarea site-ul web:

 • • Să nu introducă, să nu stocheze sau să difuzeze pe sau de pe site-ul web informații sau materiale defăimătoare, insultătoare, obscene, amenințătoare, xenofobe, pornografice, care promovează terorismul, incită la violență, la discriminare pe motiv de rasă, sex, ideologie, religie, sau care atentează în orice fel la forma, ordinea publică, drepturile fundamentale, libertățile publice, onoarea, confidențialitatea sau imaginea terților și, în general, încalcă reglementările în vigoare.
 • • Să nu introducă, să nu stocheze sau să difuzeze prin intermediul site-ului web niciun program de computer, date, viruși, coduri sau orice alte instrumente sau dispozitive electronice sau fizice care pot provoca daune site-ului, în cadrul niciunui serviciu, echipament, sistem sau rețea Lola Market, a oricărui Client, a furnizorilor Lola Market sau, în general, a oricărui terț, capabile să provoace orice tip de modificare sau să împiedice funcționarea normală a acestora.
 • • Să nu desfășoare activități de trimitere de mesaje nedorite, de publicitate, promovare sau exploatare comercială a site-ului web. În acest sens, nu va utiliza conținutul și, în special, informațiile obținute prin intermediul site-ului web pentru a trimite publicitate, pentru a trimite mesaje în scop de vânzare directă sau în orice alt scop comercial, sau pentru a colecta sau a stoca date cu caracter personal.
 • • Să nu distrugă, să nu modifice, să nu dezactiveze sau să deterioreze datele, informațiile, programele sau documentele electronice ale Lola Market, care sunt afișate sau incluse pe site-ul web.
 • • Să nu introducă, să nu stocheze sau să difuzeze prin intermediul site-ului web conținut care încalcă normele de proprietate intelectuală, industrială sau drepturile terților, și în general niciun fel de conținut asupra căruia nu deține, în conformitate cu legea, dreptul de a-l pune la dispoziția terților.

4. Proprietate industrială și intelectuală

Lola Market deține numele de domeniu https://lolamarket.com

Toate drepturile de exploatare a acestuia sunt rezervate..

Acest site web este protejat de legislația privind proprietatea intelectuală și industrială.

Numele „LOLA MARKET”, precum și reprezentarea sa grafică inclusă pe site-ul https://lolamarket.com/, sunt mărci înregistrate ale Lola Market. În mod similar, drepturile de proprietate industrială și intelectuală derivate din dezvoltarea, structura și distribuția site-ului, inclusiv texte și conținut, butoane, imagini fotografice, cod sursă, sunt deținute de Lola Market. Mărcile comerciale care desemnează Produsele disponibile prin intermediul site-ului web și Supermarketurile din care se pot face achizițiile nu sunt deținute de Lola Market și aparțin proprietarilor respectivi..

Sunt interzise actele de inginerie inversă, precum și utilizarea, exploatarea, copierea, reproducerea, eliminarea, deteriorarea și/sau modificarea activelor necorporale deținute de Lola Market, precum și înregistrarea și/sau solicitarea de înregistrare parțială sau totală, temporară sau definitivă a acestora și/sau de orice alt gen similar prezent și/sau viitor fără aprobarea expresă și în scris din partea Lola Market și/sau a titularului corespunzător, fără a se putea înțelege în vreun moment că există vreun fel de licență sau autorizație, indiferent de natura acesteia, totală și/sau parțială, pentru orice terță parte și/sau client din partea Lola Market și/sau a deținătorului corespunzător. Lola Market își rezervă dreptul de a reproiecta și de a modifica unilateral, în orice moment și fără notificare prealabilă, prezentarea și configurarea site-ului. Clientul se va abține, în orice caz, de la eliminarea, modificarea, sustragerea de la sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau a sistemelor de securitate care pot fi instalate pe site-ul web.

5. Introducerea și utilizarea linkurilor

Link-ul, hipertextul, bannerele, butoanele, directoarele și orice alt instrument de căutare, înțeles ca tehnologia care conectează două site-uri web sau două pagini web (numit , „Link-ul” ) poate fi utilizat atât de către clienți pentru a stabili o conexiune între site-ul lor web și Site, cât și de către Lola Market, pentru a pune la dispoziția clienților accesul la alte site-uri web decât Lola Market. Cu toate acestea, linkurile menționate trebuie să se supună termenilor enunțați mai jos.

Clienții care doresc să stabilească o legătură între site-ul lor web și Site trebuie să respecte următoarele obligații:

 • Link-ul va permite accesul doar la site-ul web, nepermițând crearea unei legături către paginile finale sau „frame”. Accesarea nu va permite sub nicio formă reproducerea site-ului web.
 • Nu se va crea un „frame” sau un „border environment” pe site.
 • Nu se vor da declarații sau indicații false, inexacte sau incorecte pe site-ul web.
 • Nu se va declara explicit sau implicit că Lola Market a supravegheat sau și-a asumat în vreun fel conținutul sau serviciile oferite sau promovate pe site-ul web către care se stabilește linkul.
 • Site-ul web către care este stabilit linkul nu va conține nicio marcă, nume comercial, etichetă, denumire, logo, slogan sau alte semne distinctive aparținând Lola Market și/sau terților, fără aprobarea dvs.
 • Site-ul web către care este stabilit linkul nu va conține informații sau conținut ilegal, contrar moralității și bunelor moravuri acceptate în general, ordinii publice sau contrar drepturilor terților, oricare ar fi acestea.

Pentru a stabili o legătură către un alt site decât acesta, va fi necesară o aprobare scrisă prealabilă din partea Lola Market.

Instalarea de link-uri de la terți de către Lola Market este destinată exclusiv furnizării accesului clienților la informațiile disponibile oferite de terți și nu implică faptul că Lola Market promovează, avizează, garantează sau recomandă astfel de site-uri. Legăturile sau link-urile incluse pe site-ul Lola Market sunt oferite exclusiv cu caracter informativ, fără o evaluare a conținutului, proprietății, serviciilor sau produselor oferite în acestea.

Clienții trebuie să facă dovadă de precauție extremă în evaluarea și utilizarea linkurilor menționate, exonerând Lola Market de orice responsabilitate în legătură cu informațiile, datele, fișierele, produsele, serviciile și orice fel de material existent pe paginile care se accesează prin acestea.

6. Delimitarea răspunderii

Lola Market nu este responsabilă pentru daune și/sau pierderi și/sau beneficii care nu mai sunt obținute de Client, Supermarketuri sau de orice terță parte care este prejudiciată ca urmare a opiniilor, declarațiilor, datelor și/sau conținutului care, după caz, poate fi emis direct sau indirect de Clienții înșiși și/sau de terți indiferent de motiv, în orice moment și mod pe site-ul web. Lola Market nu garantează că site-ul web va funcționa constant, în mod sigur și permanent, fără întârzieri sau întreruperi, astfel încât Lola Market nu este responsabilă pentru daune și/sau pierderi și/sau beneficii care nu sunt obținute de Client, de Supermarketuri sau de orice altă terță parte care înregistrează daune ca urmare a acestora. Lola Market nu este responsabilă pentru daune și/sau pierderi și/sau beneficii care nu mai sunt obținute de către Client, Supermarketuri sau de orice altă terță parte prejudiciată ca urmare a oricăror circumstanțe de forță majoră, evenimente fortuite, defecțiuni sau erori ale liniilor de comunicații, furnizării defectuoase sau defecțiunilor rețelei de internet. Lola Market nu va fi răspunzătoare pentru daune și/sau pierderi cauzate niciunui Client, supermarketuri sau terțe părți, nici pentru daunele suferite de orice Client sau terță parte, direct sau indirect cauzate de utilizarea și/sau accesul și/sau conexiunea la site și/sau pagini asociate, prin urmare, nu este responsabilă pentru niciun prejudiciu sau daună cauzată vreunui Client, supermarket sau terț, nici pentru profitul care nu sunt obținut de vreun client sau terță parte din cauza funcționării incorecte, defectelor, defecțiunilor sau daunelor totale și/sau parțiale cauzate tuturor elementelor de hardware, programelor și/sau programelor informatice, precum și pentru pierderea/modificarea și/sau daunele totale și/sau parțiale cauzate informațiilor conținute pe suporturile magnetice, discuri, casete, dischete și altele, precum și pentru introducerea de viruși informatici, schimbări sau modificări nedorite ale tuturor informațiilor, documentelor, fișierelor, bazelor de date, hardware și/sau software. Lola Market nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu și/sau daună suferită de Client care nu este imputabilă direct și exclusiv unui act, unei omisiuni premeditate sau neglijenței Lola Market. De asemenea, nu va fi răspunzătoare atunci când Clientul și/sau orice terță parte sau persoanele de care trebuie să răspundă aceștia sunt vinovate de astfel de daune și prejudicii, de orice daune și/sau prejudicii cauzate terților și/sau de orice pierdere de câștiguri sau profit neobținut de către Client sau terți. În cazul în care Lola Market ar cunoaște efectiv, prin orice mijloc sau formă, direct sau indirect, despre existența unui conținut care poate încălca legislația în vigoare sau aceste Condiții generale și/sau condițiile particulare corespunzătoare, sau care este utilizat în scopuri frauduloase, ilegale și/sau neautorizate, Lola Market își rezervă dreptul de a suspenda integral sau parțial furnizarea serviciilor, fără autorizarea prealabilă a Clientului, prin eliminarea conținutului în cauză sau prin oricare altă măsură considerată necesară pentru a evita continuitatea săvârșirii faptei ilicite sau a infracțiunii detectate. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Lola Market își rezervă dreptul de a informa autoritățile administrative sau judiciare cu privire la faptele care ar putea constitui o activitate ilegală, fără a fi necesară notificarea prealabilă a Clientului. Pentru a reduce riscul introducerii de viruși pe site-ul web, acesta folosește programe de detectare a virușilor pentru a controla întregul conținut introdus pe site. Cu toate acestea, Lola Market nu garantează absența virușilor sau a altor elemente de pe site introduse de terți din afara Lola Market care pot provoca modificări în sistemele fizice sau logice ale Clienților sau în documentele și fișierele electronice stocate în sistemele acestora. În consecință, Lola Market nu va fi în niciun caz responsabilă pentru niciun fel de daune care ar putea rezulta din prezența virușilor sau a altor elemente care pot provoca modificări în sistemele fizice sau logice, documentele electronice sau fișierele Utilizatorilor. Lola Market adoptă diverse măsuri de protecție pentru protejarea site-ului web, a datelor colectate și a conținutului împotriva atacurilor informatice ale terților. Cu toate acestea, Lola Market nu garantează faptul că terții neautorizați nu pot avea acces la tipul de utilizare sau de navigare a site-ului web de către Client sau la condițiile, caracteristicile și circumstanțele în care este realizat. În consecință, Lola Market nu va fi răspunzătoare în niciun caz pentru daunele care ar putea rezulta din acest acces neautorizat.

7. Confidențialitate

Lola Market, personalul și serviciul său tehnic vor respecta și păstra confidențialitatea tuturor datelor Clientului la care au acces în desfășurarea activității lor, nu le vor folosi, nu le vor divulga și nu vor permite utilizarea acestora de către terți neautorizați. Obligativitatea menținerii confidențialității de către personalul Lola Market va continua și după încheierea relației cu Lola Market.

8. Separabilitatea clauzelor

Declarația oricăreia dintre clauzele cuprinse în prezentele condiții generale ca fiind nulă, invalidă sau ineficientă nu va afecta valabilitatea sau eficacitatea clauzelor rămase, care vor avea în continuare caracter obligatoriu pentru părți. Renunțarea oricăreia dintre părți la cererea indiferent de moment îndeplinirii oricăreia dintre condițiile generale prevăzute în prezentul document nu implică o renunțare generală la îndeplinirea celorlalte condiții și nici nu va crea un drept dobândit pentru cealaltă parte.

9. Legea aplicabilă și jurisdicția

Aceste condiții generale intră sub incidența prevederilor legislației spaniole. În cazul oricăror litigii legate de condițiile de utilizare și acces la acest site web conținute în prezentul document, părțile se supun, renunțând în mod expres la orice altă jurisdicție care le poate fi aplicată, instanțelor și tribunalelor orașului Madrid, cu excepția cazului în care este imperios necesară din punct de vedere juridic alegerea altei instanțe. Aceste condiții generale intră în vigoare începând cu data de 4 ianuarie 2017.

Termeni și condiții generale de contractare

Promotech Digital, S.L. (numită în continuare „Lola Market”) prin intermediul site-ului său web https://lolamarket.com (numit în continuare „Site-ul” sau „Platforma”), facilitează pentru utilizatorii înregistrați în mod corespunzător („Clienții”) selectarea de produse alimentare, băuturi și produse derivate (numite în continuare „Produse”) oferite de anumite magazine și supermarketuri (numite în continuare „Supermarketurile”), în sensul cumpărării și livrării ulterioare la adresa și ora stabilite de Client („Servicii”). Aceste servicii sunt furnizate de persoane fizice angajate la Lola Market sau cu care Lola Market întreține o relație comercială („Cumpărătorii”). Lola Market este o persoană diferită și independentă de supermarketuri, la care nu deține acțiuni, cu care nu este asociată, nu are o relație de reprezentare sau similară. Prin urmare, supermarketurile nu au nicio responsabilitate în ceea ce privește furnizarea serviciilor de către Lola Market. Următorii termeni și condiții generale (denumite în continuare „T&C”) dezvoltă condițiile speciale care reglementează relația dintre Lola Market și Client pentru utilizarea Platformei și accesul Clientului la Platformă, precum și pentru contractarea serviciilor oferite pe aceasta.

1. Introducere

Lola Market este o societate cu răspundere limitată spaniolă, cu sediul social pe Calle Rafael Calvo 18, 4C - CP 28010, Madrid (Spania), cu CIF B87231312. Lola Market este înregistrată în Registrul Comerțului din Madrid, volumul 33.249, foaia 167, secțiunea 8, pagina M-598380, prima înregistrare. T&C s-au redactat în conformitate cu prevederile Legii 7/1998 din 13 aprilie privind condițiile generale ale încheierii contractelor; ale Decretului legislativ regal 1/2007 din 16 noiembrie prin care se aprobă textul consolidat al Legii generale pentru protecția consumatorilor și alte legi complementare; ale Legii 7/1996 din 15 ianuarie privind gestionarea comerțului cu amănuntul; ale Legii 34/2002 din 11 iulie privind serviciile societății informaționale, precum alte dispoziții care se aplică activităților Lola Market și Platformei. Când Clienții accesează Platforma și, după caz, când contractează serviciile furnizate de Lola Market, fiecare acceptă T&C, Politica de confidențialitate Lola Market , precum și Termenii și condițiile generale ale site-ului.

Dacă acceptați T&C în numele companiei dvs. sau al altei entități, declarați și garantați că (i) aveți capacitate juridică suficientă pentru a vă angaja compania sau entitatea menționată în privința obligațiilor, (ii) ați citit și înțeles aceste condiții și (iii) le acceptați în numele companiei pe care o reprezentați. Dacă nu aveți capacitatea juridică necesară pentru a accepta această angajare, nu puteți continua cu încheierea contractului.

2. Accesul și utilizarea platformei

Accesul în zona „Magazin” este un serviciu exclusiv, destinat numai clienților Lola Market înregistrați și activi. Dând clic pe butonul „ÎNREGISTRARE” afișat în cadrul procesului de contractare, Clientul acceptă termenii și condițiile stabilite în aceste Condiții. Un client va fi considerat activ după ce s-a înregistrat prin procedurile stabilite pe Platformă și există confirmarea relației contractuale prin trimiterea confirmării înregistrării pe adresa de e-mail indicată în timpul procesului de înregistrare a clienţilor. Clientul declară că este major (are peste 18 ani) și acceptă că accesul și utilizarea site-ului și/sau a conținutului inclus în acesta are loc liber și conștient, pe proprie răspundere exclusivă. Accesul și procesul de contractare, termenii și condițiile furnizării serviciilor de către Lola Market vor fi supuse celor stabilite în orice moment pe site-ul web. De asemenea, Clientul, atunci când contractează furnizarea serviciilor de către Lola Market, se angajează în mod expres să furnizeze informații veridice și legale, asumându-și în acest scop toate daunele și prejudiciile de orice fel, directe sau indirecte, ce pot apărea pentru Lola Market și/sau orice terță parte, în orice moment, din orice motiv, prin orice mijloc și/sau formă, în cazul în care datele furnizate nu sunt veridice sau sunt ilegale.

3. Date de acces

Lola Market va oferi Clientului un identificator și un cod de acces cu caracter personal, netransmisibil, astfel încât Clientul să poată utiliza serviciile oferite de Lola Market pe site-ul web. Clientul se angajează să mențină confidențialitatea acestora, nedezvăluind numele de utilizator și parola terților și asumându-și, prin urmare, toate consecințele ce reies din nerespectarea acestei obligații. Codul de acces poate fi modificat la cererea oricăreia din părți. În cazul în care o astfel de modificare a avut loc la solicitarea expresă a Lola Market, Clientul va fi înștiințat cu privire la data dezactivării și înlocuirii codului de acces cu unul nou. Lola Market nu este responsabilă pentru daune, prejudicii sau beneficii care nu s-au mai obținut de către Client și/sau oricare terț, ca urmare a pierderii sau sustragerii numelui de utilizator și parolei și/sau ca urmare a utilizării acestora de un terț.

4. Servicii și tarife

4.1 Servicii și livrarea produselor

Relația dintre Lola Market și Client se limitează exclusiv la furnizarea de către Lola Market a serviciului de cumpărare și livrare a produselor selectate prin intermediul platformei de către Client.

Pentru a plasa o comandă, Clientul accesează Platforma și selectează Produsele care îl interesează din diferitele Supermarketuri. Odată selectate Produsele, Clientul trebuie să procedeze la conectare cu numele său de utilizator și cu parola pentru a plasa comanda, iar pentru aceasta trebuie să indice:

 • adresa de livrare
 • ora
 • detalii pentru efectuarea plății
 • și, dacă este cazul, o mențiune pentru cumpărător.

Platforma propune Clientului selectarea serviciului de livrare în următoarea oră, în două ore sau în trei ore. În orice caz, Clientul poate selecta data și ora livrării într-un mod personalizat, în funcție de necesitățile sale și de disponibilitatea cumpărătorilor în zona de distribuție. Clientul se angajează să permită livrarea comenzii prin furnizarea unei „adrese de livrare” la care poate fi livrată comanda în termenul de livrare convenit. În cazul în care Clientul indică o „adresă de livrare” care nu este corectă, Lola Market nu își asumă responsabilitatea pentru întârzierea sau incapacitatea de a livra comanda solicitată de Client, rezervându-și dreptul de a anula achiziția efectuată prin instrucțiunile Clientului. Lola Market oferă Serviciile numai în zonele delimitate pe site-ul web în orice moment, astfel încât „adresa de livrare” desemnată de Client trebuie să se încadreze în limitele respectivelor zone. În cazul în care Cumpărătorul este dispus să efectueze o livrare conform unei ore stabilite cu Clientul, iar acesta nu este prezent la momentul livrării, fără a fi transmis acest lucru Lola Market sau dacă refuză să ridice comanda, Lola Market va proceda la returnarea Produselor a căror returnare este acceptată de supermarketuri și va rambursa Clientului numai suma obținută după returnare, scăzând în orice caz cuantumul corespunzător și cheltuielile acumulate pentru pregătire, transport și returul cumpărăturilor.

4.2 Băuturi alcoolice

Băuturile alcoolice pot fi achiziționate numai de către persoane fizice, inclusiv, fără restricții Clienții majori (peste 18 ani). Prin plasarea unei comenzi care include băuturi alcoolice, Clientul confirmă că:

 • are cel puțin 18 ani
 • are documentul de identitate care menționează vârsta și, dacă este necesar, îl va furniza Cumpărătorului în scopul verificării vârstei la momentul primirii comenzii.

4.3 Tarife

Prețul plătit de Client pentru Produse poate fi mai mare decât prețul de vânzare în Supermarketuri. De asemenea, se vor factura costurile de expediere care vor fi indicate pe site-ul web înainte de confirmarea comenzii și a căror valoare depinde de termenul de livrare și de greutatea comenzii.

În ceea ce privește schimbul de cupoane sau promoțiile efectuate de Lola Market, Clientul trebuie să urmeze instrucțiunile de pe Platformă pentru preschimbarea acestora la fiecare achiziție, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în ofertă. În orice caz, Lola Market își rezervă dreptul de a anula orice cupon de reducere aplicat pe Platformă, dacă consideră că a fost utilizat în mod fraudulos.

Soldul personal acumulat prin programul member get member sau prin stimulente de cumpărare va fi valabil cel mult 6 luni pentru utilizare. După acest timp, Lola Market își rezervă dreptul de a elimina soldul personal acumulat.

4.4

Metoda de plată

Achitarea prețului Produselor selectate se poate face cu cardul de credit, prin alte metode de plată electronice echivalente sau similare cu PayPal și prin alte sisteme de plată indicate în orice moment pe Platformă. Pentru a efectua plata, Clientul trebuie să urmeze instrucțiunile care apar pe ecran, în funcție de sistemul de plată ales. Ca sistem de plată electronic, Lola Market utilizează platformele de plăți pentru comerțul electronic Stripe și Braintree. Toate datele furnizate în acest scop sunt criptate conform protocolului SSL (Secure Socket Layers) pentru a asigura securitate maximă. Clientul trebuie să notifice Lola Market prin intermediul adresei de e-mail contact@lolamarket.com, în cel mai scurt timp posibil, în legătură cu orice debite incorecte sau frauduloase pe care le-a detectat pe cardul de credit sau prin alte metode de plată, pentru ca Lola Market să efectueze demersurile corespunzătoare pentru a da curs solicitării Clientului.

5. Informații alimentare

Clientul poate obține mai multe informații despre compoziția produselor alimentare prin intermediul chat-ului disponibil pe site-ul web sau prin contact@lolamarket.com.

Lola Market va răspunde la solicitarea Clientului cât mai curând posibil. Informațiile care vor fi furnizate sunt aceleași pe care producătorul Produsului le oferă publicului larg. Lola Market nu este responsabilă pentru verificarea veridicității informațiilor furnizate de producător. Producătorii pot modifica compoziția Produselor, de aceea este important pentru Client să citească întotdeauna etichetele, avertismentele și instrucțiunile incluse pe ambalajul produsului înainte de a-l consuma.

6. Returnarea produselor

În cazul în care Clientul intenționează să returneze un Produs din cauza stării sale proaste, trebuie să informeze Lola Market în termen de 24 de ore, prin intermediul adresei de e-mail info@lolamarket.com. Lola Market va contacta Clientul pentru a-l informa cu privire la termenele stabilite de Supermarket și cum se procedează pentru returnarea Produsului problematic.

7. Renunțarea și anularea comenzii

Clientul poate anula comanda sau poate modifica perioada de livrare fără penalități cu până la două ore înainte de începerea perioadei de livrare alese de Client în timpul procesului de confirmare a comenzii, apelând serviciul de asistență telefonică Lola Market 717 706 263, prin chat-ul disponibil pe site-ul web sau prin contact@lolamarket.com Dacă au mai rămas mai puțin de două ore înainte de începerea perioadei de livrare, nu este posibilă anularea unei comenzi, nici modificarea perioadei de livrare, prin urmare, Clientul este obligat să accepte livrarea acesteia. Dacă livrarea nu poate avea loc din cauza refuzului la primire sau a absenței Clientului, se aplică prevederile secțiunii 4.1 de mai sus. Prin notificarea prealabilă a Clientului, Lola Market își rezervă dreptul de a anula unilateral o comandă dacă consideră că nu sunt îndeplinite condițiile corespunzătoare pentru livrarea acesteia. În acest caz, Lola Market va notifica Clientul în legătură cu anularea înainte de perioada de livrare solicitată și va restitui Clientului orice sumă primită în legătură cu comanda anulată menționată, fără a compensa în vreun fel Clientul.

8. Delimitarea responsabilității

Lola Market nu va fi răspunzătoare pentru daunele sau pierderile care pot fi provocate Clientului, Supermarketurilor sau terților care nu derivă direct din acte sau omisiuni intenționate sau din neglijența Lola Market. Lola Market nu este responsabilă pentru disponibilitatea Produselor în supermarketuri, pentru calitatea produselor în sine sau pentru variațiile prețurilor acestora. Prețurile Produselor vor depinde de politicile de preț elaborate de Supermarketuri. Din acest motiv, prețurile diferitelor Produse prezentate în serviciu sunt doar orientative, deoarece poate fi necesar să se plătească un preț mai mare decât cel indicat. În orice caz, în cazul unei diferențe considerabile între prețurile Produselor indicate pe Platformă și prețurile oferite de Supermarketuri la momentul în care Cumpărătorul face achiziția, Lola Market va proceda la informarea Clientului, pentru a obține acordul expres al acestuia cu privire la diferența de preț. Clientul poate vedea întotdeauna pe bonul său digital, care va fi trimis pe adresa de e-mail oferită de Client, defalcarea finală cu toate prețurile produselor. În plus, Clientul poate vedea toate detaliile comenzii sale și informațiile despre prețul final în secțiunea „Istoricul comenzilor” a Serviciului.

9. Legea aplicabilă și jurisdicția

Aceste condiții generale intră sub incidența prevederilor legislației spaniole. În cazul oricărei dispute privind condițiile de utilizare și acces pe această platformă cuprinse în prezentul document cu Condiții generale de contractare, părțile se supun, renunțând în mod expres la orice altă jurisdicție care le poate fi aplicată, instanțelor și tribunalelor orașului Valencia, cu excepția cazului în care este imperios necesară din punct de vedere juridic alegerea altei instanțe. Aceste condiții generale sunt în vigoare începând cu 4 ianuarie 2017.

Termenii și condițiile abonamentului Lola Market Pro

„Lola Market Pro” este un program pe care Lola Market îl oferă exclusiv utilizatorilor persoane juridice și companii (denumiți în continuare „Utilizatorii persoane juridice”) care sunt deja înregistrați pe site ca Utilizatori în momentul solicitării înregistrării pe Platformă.

Lola Market Pro oferă următoarele avantaje:

 • Utilizatorul persoană juridică poate face oricât de multe cumpărături dorește din supermarketuri, cu costuri de transport de 0 RON.
 • Comanda trebuie să fie de cel puțin 100 RON din fiecare supermarket ales.
 • Se va accepta o singură adresă de livrare, care trebuie să corespundă cu cea a utilizatorului persoană juridică.

Lola Market Pro este incompatibilă cu promoțiile speciale pe care Lola Market le oferă clienților săi și pe care Lola Market le promovează la momentul respectiv.

Cum se efectuează înregistrarea

Pentru înregistrare în Lola Market Pro, Utilizatorul persoană juridică trebuie să urmeze instrucțiunile de pe Platformă. În orice caz, la finalizarea procesului de înregistrare, va primi un mesaj pe adresa de e-mail de contact în care i se va confirma că poate beneficia de avantajele Lola Market Pro.

Prețul, facturarea și plata

Prețul pe care utilizatorii persoane juridice trebuie să îl achite Lola Market în momentul înregistrării în Lola Market Pro este de 23 RON lunar.

Celelalte cheltuieli se vor plăti lunar, în primele cinci (5) zile ale fiecărei luni. Utilizatorul persoană juridică va primi în fiecare lună un mesaj pe adresa de e-mail de contact, la care se va atașa factura corespunzătoare debitului Lola Market Pro. Metoda de plată va fi cea selectată de Utilizatorul persoană juridică la momentul înregistrării pe Platformă.

Durata

Perioada minimă a abonamentului Lola Market Pro este de o lună, reînnoită automat lună de lună. Utilizatorul persoană juridică se poate dezabona, dacă dorește, indiferent de motiv, cu condiția să anunțe acest lucru prin e-mail la contact@lolamarket.com cu cel puțin trei (3) zile înainte de începutul lunii următoare.

Lola Market își rezervă dreptul de a modifica prețul Lola Market Pro, precum și condițiile oferite, prin trimiterea unei notificări prealabile Utilizatorului persoană juridică, astfel încât, dacă dorește, să îl poată accepta sau să se dezaboneze. Orice modificare va fi notificată prin comunicare pe adresa de e-mail de contact a Utilizatorului persoană juridică cu cel puțin cincisprezece (15) zile înainte de efectuarea modificării. Absența răspunsului din partea utilizatorului persoană juridică nu va putea fi considerată în niciun caz drept o acceptare tacită a modificării condițiilor Lola Market Pro, inclusiv a prețului.

În același mod, Lola Market își rezervă dreptul de a anula unilateral Lola Market Pro în orice moment și fără a preciza motivul, plătind clientului al cărui cont a fost anulat suma proporțională ce corespunde perioadei rămase până la data următoarei înnoiri a abonamentului.

Promotech Digital S.L. / Departamentul Juridic
Calle Rafael Calvo 18, 4C
Madrid, 28010

legal@lolamarket.com

Madrid, 15 decembrie 2017